Hopp til innhold

Har du mottatt melding om at fravikelse er sendt?

Dersom du ikke har betalt kravet i henhold til fristen angitt i betalingsoppfordringen, kan Hammersborg Inkasso sende en begjæring om fravikelse til namsmannen på vegne av kreditor.

Begjæring om fravikelse kan sendes til deg som leier bolig, lokale, garasje eller annet. Bakgrunnen for det er at det i leieavtalen med deg er tatt inn en bestemmelse om at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt innen fristen.

Dersom du ikke betaler og namsmannen finner at begjæringen om fravikelse kan tas til følge, blir begjæringen forelagt for deg med oppfordring om innen to uker å uttale deg om forhold av betydning for inkassosaken.

Når denne fristen er utløpt, blir du varslet om dato for gjennomføring av fravikelsen. Hvis du deler bolig med en ektefelle, samboer eller annen person over 18 år, vil begjæringen også legges frem for disse.

Dette skjer ved fravikelse

Selve fravikelsen gjennomføres ved at den du leier av, namsmannen og låsesmed møter opp på adressen for leieobjektet.

  • Dersom du er til stede, vil du bli bedt om å forlate leieobjektet. Samtidig varsles du om at du får 14 dager på å hente ut tingene dine. Deretter skiftes låsen.
  • Dersom du ikke er til stede, gjennomføres fravikelsen likevel. Du vil finne informasjon på brevet som henges opp utenpå døren. Nøklene til ny lås blir normalt gitt til utleier, og du må ta kontakt på telefonnummeret som er oppgitt i brevet.

Hvis du ikke har hentet tingene når fristen på 14 dager er utløpt, vil namsmannen sende deg ytterligere ett varsel på to uker. Loven krever at du skal varsles flere ganger. Er tingene ikke hentet innen utløpet av frist nummer to, foretar namsmannen en registrering av innbo og løsøre og beslutter om tingene skal kastes eller selges.

Les mer om fravikelse på politi.no

Hva kan du gjøre for å stoppe saken?

Dersom du vil unngå en fravikelse, må du snarest betale det du skylder. Ta samtidig kontakt med Hammersborg Inkasso for å opplyse om at du har utført innbetalingen. Du kan også kontakte oss ved eventuelle spørsmål. 

Husk å oppgi ditt saksnummer!